ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Help with Search courses

Η τέταρτη παιδαγωγική συνάντηση είχε θέμα την αποκλίνουσα μαθητική συμπεριφορά. Αρχικά, ως αφόρμηση προβληματισμού, προβλήθηκε ένα video, με χαρακτηριστικό δείγμα αποκλίνουσας μαθητικής συμπεριφοράς και ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς η γνώμη τους σχετικά με τη λανθασμένη στάση της μαθήτριας αλλά και τη λανθασμένη αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού. Στη συνέχεια, στο θεωρητικό πλαίσιο, ορίστηκαν έννοιες - κλειδιά, παρουσιάστηκαν χαρακτηριστικοί τύποι αποκλίνουσας συμπεριφοράς, με αποσαφήνιση στις έννοιες της εξωτερικευμένης και εσωτερικευμένης στάσης, διερευνήθηκαν τα αίτια αυτών των συμπεριφορών, με έμφαση στο οικογενειακό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον αλλά και στο ψυχοπαθολογικό υπόβαθρο και προτάθηκαν τρόποι παρέμβασης για την αντιμετώπιση του θέματος ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Τέλος, προβλήθηκε ένα video, με στόχο τον προβληματισμό για τους αποτελεσματικούς ή όχι μηχανισμούς παρέμβασης. Η παρουσίαση της παιδαγωγικής συνάντησης ολοκληρώθηκε με συζήτηση και κατάθεση απόψεων εκ μέρους των εκπαιδευτικών. 

Η συγκεκριμένη παιδαγωγική συνάντηση αφορά τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.