Αποτελεί κατηγορία στην οποία θα δημιουργηθούν μαθήματα / εργαλεία του σχολείου.

Αποτελεί μάθημα της πλατφόρμας στο οποίο θα καταχωρηθούν χρήσιμα εργαλεία για κάθε γνωστικό αντικείμενο.